لیست قیمت سرور مجازی اشتراکی

بهترین تعرفه و پشتیانی را از ویرا بخواهید

دو ماهه

(110 هزار تومان)

به ازای هر ماه

55 هزار تومان

سه ماهه

(158 هزار تومان)

به ازای هر ماه

52 هزار تومان

شش ماهه

(280 هزار تومان)

به ازای هر ماه

46 هزار تومان

یکساله

(468 هزار تومان)

به ازای هر ماه

39 هزار تومان